Czekooladaa

128 tekstów – auto­rem jest Cze­koola­daa.

http://hopeorlove.tumblr.com/ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 marca 2013, 17:50

Wiesz cze­go się boję? Boję się, że za­wiodę się na to­bie po raz dru­gi. W tym przy­pad­ku przeszłość ma duży wpływ na teraźniejszość. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 stycznia 2013, 19:36

Zab­raknie Ci mnie wte­dy, gdy ona nie będzie pot­ra­fiła roz­ba­wić cię do łez, jej po­całun­ki nie będą wy­woływały dreszczy i nie będziesz tęsknił za nią za­raz po odejściu. Będziesz miał ta­ki mo­ment w życiu, że doj­dziesz do wnios­ku, że życie be­ze mnie nie ma sen­su, po­nieważ na­dal darzysz mnie cho­ler­nie głębo­kim uczuciem. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 września 2012, 16:07

o tak wielu rzeczach nie masz pojęcia. tak często nie zauważasz te­go co naj­ważniej­sze. mi­mo te­go, że jes­teś obok - nie widzisz te­go jak do­ras­tam. nie ro­zumiesz moich emoc­ji, i tak bardzo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 czerwca 2012, 15:08

dzieli Nas bar­dzo dużo - set­ki niewy­powie­dzianych słów. mi­liard chwil mil­cze­nia, i ty­siące nieodeb­ra­nych połączeń. dzieli Nas już prak­tycznie wszys­tko, a łączy chy­ba nic. może ten sam upar­ty cha­rak­ter, aro­gan­cja i cy­nizm, które to wszys­tko zniszczyły. / internet 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 maja 2012, 12:18

To nieopi­sane uczu­cie, gdy widzisz, że je­mu już nie za­leży, a ty nie możesz nic z tym zrobić.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 maja 2012, 19:24

Gdy nie za­leży nam aż tak bar­dzo, jes­teśmy sil­niej­si niż wte­dy, gdy kochamy.

* wyczy­tane z ko­men­tarza z pod mo­jej myśli, ko­menat­rz na­lezy do Mgly 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 maja 2012, 15:40

Nie czułam ani trochę zaz­drości, gdy mówiłeś coś o in­nych dziew­czy­nach. Dob­rze wie­działam, że kochasz tyl­ko i wyłącznie mnie i jes­tem twoim ideałem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 maja 2012, 16:36

Nie jes­tem ideal­na, po­pełniam błędy, ra­nię ludzi, ale jak mówię przep­raszam to mówię całkiem se­rio, bo wiem co znaczy słowo przepraszam. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 kwietnia 2012, 22:27

zmiany są nieodłącznym ele­men­tem nasze­go życia. tyl­ko dlacze­go niektóre nas tak bar­dzo ranią? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 kwietnia 2012, 19:32

Czekooladaa

Cichy dźwięk rozsypywanych myśli ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Czekooladaa

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność